cf. ՍԽԱԼԱԿԱՆ. σφαλερός.

Զհետ յոռեացն եւ անպիտանեաց եւ սխալաւորաց եւ վրիպելեաց ընթանայցեմք. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 5։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif սխալաւոր սխալաւորք
accusatif սխալաւոր սխալաւորս
génitif սխալաւորի սխալաւորաց
locatif սխալաւորի սխալաւորս
datif սխալաւորի սխալաւորաց
ablatif սխալաւորէ սխալաւորաց
instrumental սխալաւորաւ սխալաւորաւք