s.

cf. Սխալանք.

s.

ՍԽԱԼՈՒԹԻՒՆ ՍԽԱԼՈՒՄՆ. cf. Սխալանք.

Սխալութեանց ինչ ուղղիչ։ Պահեա ի մասնաւոր սխալութեանց, ի մեծագոյն գայթագղութեանց. (Մագ. քեր.։ Նար. ՟Զ՟Ա։)

Ազատ ի մեղայ մնալով՝ յաղթօղ մարմնականաց սխալմանց արար։ Որ առ իս կրին կրկին սխալմունք. (Խոսր. պտրգ. Նար. ՟Ժ՟Է։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif սխալութիւն սխալութիւնք
accusatif սխալութիւն սխալութիւնս
génitif սխալութեան սխալութեանց
locatif սխալութեան սխալութիւնս
datif սխալութեան սխալութեանց
ablatif սխալութենէ սխալութեանց
instrumental սխալութեամբ սխալութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անսխալութիւն, ութեան

Voir tout