adj.

sealed.

Բառ անյայտ. իբրու Գնտեալ, գնտացեալ, կամ կնքեալ.

Գրեցին երիս արս ընտրեալս յինքեանց. եւ թուղթ մի զքրիստոս անուն. եւ եդին ի մէջ սկընդեալ մոմոյ, եւ ծածկեցին. (Հ. ապր. ՟Ի՟Ա.։)