va.

to strangle.

ն.

ՍԿՌԵԼ. Խեղդել, հեղձուցանել, կամ ոլորել.

Զխզելն ձեռօք եւ խեղդանաւ սկռելն լուռ եղեց. (Սարկ. հանգ.։) (Իսկ ռմկ. սըկռել, որ եւ կսկուծ եփել, է բարկ կամ խիստ եփել զհաց, եւ զայլ իրս)։