cf. Սկսող.

adj. s.

Սկսանօղ. նորամուտ կամ նորընծայ ի կրօնաւորութեան.

Յաղագս համեստութեան սկսնակաց, եւ յաղագս կամեցողացն բնակել ի հաւասար կենցաղումս (վանաց). (Վրք. հց. ձ։)