va.

cf. Պաշարեմ.

ն.

ՍՂԱՐԵԼ որ եւ ՍԽԱՐԵԼ. Պաշարել. ի նեղ արկանել.

Սղարեալն նեղի ի թշնամեաց իւրոց։ Օտար թշնամիք արտաքոյ սղարելով զքաղաքս՝ ոչ յաղթեն դիւրաւ. (Բրսղ. մրկ.։)

Զիշխանութիւնըն պինդ կալեալ, եւ ըղլամբրոն յոյժ սըղարեալ. (Վահր. ոտ.։)

Սխարեալ՝ ունէր զքաղաքաբերդն ի պահեստի. (Ուռհ.։)