s.

saw;

zool.

saw-fish;
— ձեռաց, hand-saw.

s.

πρίων serra. իտ. sera. Երկաթի գործի բազմաժանի, որ սողելով իմն հատանէ զփայտ կամ զտախտակ եւ այլն.

Միթէ բարձրանայցէ՞ սողոց առանց ուրուք ձգելոյ. (Ես. ՟Ժ. 15. տես եւ Ամովս. ՟Ա. 3։ թգ. ՟Ժ՟Բ. 31։ ՟Ա. Մնաց. ՟Ի. 3։)

Եսայիաս՝ որ փայտեայ սղոցաւն սղոցեցաւ. (Եպիփ. խչ.։)

Եհեղ զարիւն մարգարէին, սոցիւ հերձեալ նըման փայտին. (Յս. որդի.։)

Սղոցն սողոց է։ Սղոցն ստուգեալ ասի սողոց, որ սողայ. (Մագ. քեր. եւ Երզն. քեր.։ եւ Հին քեր.։)

ՍՂՈՑ. որպէս Սղոցաձուկն.

Է գազան ի ծով, որ կոչի սղոց. (Եպիփ. բարոյ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Սղոցաձեւ

Սղոցաձուկն, ձկան

Սղոցեղջիւր

Սղոցեմ, եցի

Սղոցի, ցւոյ, ցեաց

Սղոցիկ

Սղոցիչ

Սղոցումն, ման

Սղոցուք

Voir tout