vn.

to become empty, to be emptied.

չ.

κενόομαι evacuor, exhaurior, evanesco, consumor. Սին լինել. դատարկիլ. պարպիլ.

Է որ յուղղոյն սնանալոյ, եւ որ իստամոքսէ խանգարելոյ։ Յուղղոյն սնանալոյ՝ եւ ի մտաց իսկ անկանի մարդ. (Եզնիկ.։)

Դատարկացեալք եւ սնացեալք ի շնորհաց. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)

Լոկ սնացեալ. (Շիր.։)

Իսկ (Ամբակ. ՟Գ. 7։)

Ստեսցէ բեր ձիթենւոյ.

ի սաղմոսարանս ինչ գրի։

Ձիթենիք սնասցին։ 2

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես սնանամ
դու սնանաս
նա սնանայ
մեք սնանամք
դուք սնանայք
նոքա սնանան
Imparfait
ես սնանայի
դու սնանայիր
նա սնանայր
մեք սնանայաք
դուք սնանայիք
նոքա սնանային
Aoriste
ես սնացայ
դու սնացար
նա սնացաւ
մեք սնացաք
դուք սնացայք
նոքա սնացան
Subjonctif
Présent
ես սնանայցեմ
դու սնանայցես
նա սնանայցէ
մեք սնանայցեմք
դուք սնանայցէք
նոքա սնանայցեն
Aoriste
ես սնացայց
դու սնասցիս
նա սնասցի
մեք սնասցուք
դուք սնասջիք
նոքա սնասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ սնանար
դուք մի՛ սնանայք
Impératif
դու սնացի՛ր
դուք սնացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու սնասջի՛ր
դուք սնասջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամուսնանամ, ացայ

Անասնանամ, ացայ

Լսնանամ, ացայ

Հարսնանամ, ացայ

Voir tout