vn.

to fail, to become bankrupt.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես սնանկանամ
դու սնանկանաս
նա սնանկանայ
մեք սնանկանամք
դուք սնանկանայք
նոքա սնանկանան
Imparfait
ես սնանկանայի
դու սնանկանայիր
նա սնանկանայր
մեք սնանկանայաք
դուք սնանկանայիք
նոքա սնանկանային
Aoriste
ես սնանկացայ
դու սնանկացար
նա սնանկացաւ
մեք սնանկացաք
դուք սնանկացայք
նոքա սնանկացան
Subjonctif
Présent
ես սնանկանայցեմ
դու սնանկանայցես
նա սնանկանայցէ
մեք սնանկանայցեմք
դուք սնանկանայցէք
նոքա սնանկանայցեն
Aoriste
ես սնանկացայց
դու սնանկասցիս
նա սնանկասցի
մեք սնանկասցուք
դուք սնանկասջիք
նոքա սնանկասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ սնանկանար
դուք մի՛ սնանկանայք
Impératif
դու սնանկացի՛ր
դուք սնանկացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու սնանկասջի՛ր
դուք սնանկասջի՛ք