va.

to render useless.

ն.

Ունայնացուցանել. անպիտանացուցանել. փճացնել.

Մի սնացուցանէ զուռ քո ապականիչ եւ ժանտագործ մարախ. (Սարկ. աղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես սնացուցանեմ
դու սնացուցանես
նա սնացուցանէ
մեք սնացուցանեմք
դուք սնացուցանէք
նոքա սնացուցանեն
Imparfait
ես սնացուցանեի
դու սնացուցանեիր
նա սնացուցանէր
մեք սնացուցանեաք
դուք սնացուցանեիք
նոքա սնացուցանեին
Aoriste
ես սնացուցի
դու սնացուցեր
նա սնացոյց
մեք սնացուցաք
դուք սնացուցէք
նոքա սնացուցին
Subjonctif
Présent
ես սնացուցանիցեմ
դու սնացուցանիցես
նա սնացուցանիցէ
մեք սնացուցանիցեմք
դուք սնացուցանիցէք
նոքա սնացուցանիցեն
Aoriste
ես սնացուցից
դու սնացուսցես
նա սնացուսցէ
մեք սնացուսցուք
դուք սնացուսցջիք
նոքա սնացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ սնացուցաներ
դուք մի՛ սնացուցանէք
Impératif
դու սնացո՛
դուք սնացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու սնացուցանիջիր
դուք սնացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու սնացուսջի՛ր
դուք սնացուսջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամուսնացուցանեմ, ուցի

Լսնացուցանեմ, ուցի

Հարսնացուցանեմ, ուցի

Voir tout