s.

emptiness;
barrenness.

s.

Սին եւ ոսին՝ ազազունն գոլ. անպտղութիւն.

Վասն այդորիկ եւ անդաստանաց սնութիւք. (Մանդ. ՟Ի՟Զ։ 1)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif սնութիւն սնութիւնք
accusatif սնութիւն սնութիւնս
génitif սնութեան սնութեանց
locatif սնութեան սնութիւնս
datif սնութեան սնութեանց
ablatif սնութենէ սնութեանց
instrumental սնութեամբ սնութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամուսնութիւն, ութեան

Անամուսնութիւն, ութեան

Անասնութիւն, ութեան

Բազմամուսնութիւն, ութեան

Բարեմասնութիւն, ութեան

Բարեսնութիւն, ութեան

Երկամուսնութիւն, ութեան

Զուգամասնութիւն, ութեան

Ծածկամուսնութիւն, ութեան

Կաթնասնութիւն, ութեան

Հարսնութիւն, ութեան

Հիւսնութիւն, ութեան

Մանկասնութիւն, ութեան

Միասնութիւն, ութեան

Յառաջամասնութիւն, ութեան

Նախամասնութիւն, ութեան

Նոյնամասնութիւն, ութեան

Ոսնութիւն, ութեան

Չորեքմասնութիւն, ութեան

Տասնութիւն, ութեան

Voir tout