s.

onion;
bulb, bulbous root;
դալար —, scallion, green onion;
— մանր, shallot.

s.

պ. սուխ. թ. սօղան. վր. խախու. κρόμμυον, κρόμυον cepa, cepe. իտ. cipolla. Արմատ բանջարոյ գնդատեսիլ՝ կծուահամ եւ կծուահոտ.

Կրոմին, սոխ. (Գաղիան.։)

Յիշեցաք զպրասն, եւ զսոխն, եւ զխստոր. (Թուոց. ՟Ժ՟Ա. 5։)

Զաղախին կզոց, եւ զերկրպագու սոխոյ։ Արդ եւ սոխոց անգամ երկիր պագանեն ոմանք. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 8։ Կոչ. ՟Զ։)

Վասն սոխից. (Վստկ. ՟Մ՟Հ՟Է։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հակառակոսոխ լինիմ

Մկնասոխ

Մկնսոխ

Ոսոխ, աց

Ոսոխասէր

Ոսոխեմ, եցի

Ոսոխիմ, եցայ

Ոսոխութիւն, ութեան

Սոխաբեր

Սոխակ, աց

Սոխաձեւ

Օսոխ

Voir tout