չ.

cf. Սողիմ.

Այն որ սողայ մըման օձին, ահեղ գոչէ ըստ առիւծին. (Յս. որդի.։)

Եկն սողալով. (Ճ. ՟Գ.։)

կաղալով եւ սողալով եւս ի լեառնն ելանէին. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 27։)

Սղոցն ստուգեալ ասի սողաց, որ սողայ. (Հին քեր.։)

Ադամ վասն յանցանաց իւրոց փախստական եղեւ ի վայելչական դրախտէն, եւ սողացաւ յեգիպտոս. (Տօնակ.։)

Սողացաւ մարդն ի կամացն աստուծոյ եւ յօրինացն (այլ ձ. սողեցաւ). (Լմբ. պտրգ.։)

տապանն (սրբոյն) սողաց ինքնին, եւ ել ընդ դուռն եկեղեցւոյն. (Տէր Իսրայէլ. մարտ. ՟Դ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացայ, ացի

Voix Active

Indicatif
Présent
ես սողամ
դու սողաս
նա սողայ
մեք սողամք
դուք սողայք
նոքա սողան
Imparfait
ես սողայի
դու սողայիր
նա սողայր
մեք սողայաք
դուք սողայիք
նոքա սողային
Aoriste
ես սողացի
դու սողացեր
նա սողաց
մեք սողացաք
դուք սողացէք
նոքա սողացին
Subjonctif
Présent
ես սողայցեմ
դու սողայցես
նա սողայցէ
մեք սողայցեմք
դուք սողայցէք
նոքա սողայցեն
Aoriste
ես սողացից
դու սողասցես
նա սողասցէ
մեք սողասցուք
դուք սողասջիք
նոքա սողասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ սողար
դուք մի՛ սողայք
Impératif
դու սողա՛
դուք սողացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու սողասջի՛ր
դուք սողասջի՛ք