fig. vn.

to glide, to creep into, to slip, to steal, to penetrate into, to find its way in.

ձ.

Սողիլ. սողոսկիլ. սպրդիլ.

Որ դեռ առժամայն սողմեալ մտեալ արծածէր. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 12. յն. մի բայ՝ իբր յարամրի ի ներքս մտանել, կամ դարանել. ռմկ. տակեն բանիլ։)