adv.

thus, in this way, in like manner, equally, so.

adv.

Այսպէս. ըստ սմին օրինակի. սոյնօրինակ. նմանապէս. ասանկ.

Սոյնպէս առնէր եւ ընդ ամենայն կողմն։ Եթէ սոյնպէս, եւ եթէ այնպէս ասասցեն. (Եղիշ. ՟Ը։ Երզն. մտթ.։)