s.

ՍՈՆԻՃ որ եւ ՇՈՆԻԶ. պ. սիւնիզ. cf. ԱՐՋՆԳԵՂ.

Սերմանէ արջնգեղ, որ է սոնիճ։ Գաւազանաւ թափի սոնիճ. (Գէ. ես.։)

Սոնիճ. (սեւ հնդիկ, հնտիկ կամ գնտիկ. Բժշկարան.։)

Հոռոմ սոնիճ. ըստ Գաղիան. որպէս յն. մելանթիօն.