adj.

big, fat, plump;

gr.

molossus.

adj.

πυκνός densus. Ստուար. թաւ. գէր. յոյր. լի եւ ըստ տաղաչափից՝Եռավանկ բառ, որոյ ամենայն վանկքն են երկար.

Սոնք՝ ն՝երից երկարաց վեցամանակ. որպիսի, յովհաննէս. (Թր. քեր.։)

Ութերորդն՝ զոր սոնք կոչէ, որ է ստուար. (Նչ. քեր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Սոնքանամ, ացայ

Voir tout