s.

sultan.

Բառ այլազդգ սուլդան. Իշխան մեծ, եւ թագաւոր.

Չոգան առաջին սուլտանին. (Պտմ. վր.։)

Յոլով աշխատ եղէ գտանել զորպէսն սուլթանաց՝ որ ի թուրքաց։ Գնաց սուլտանն սրտախոցեալ. (Վրդն. պտմ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Սուլտանանամ

Սուլտանութիւն, ութեան

Սուլտանուհի

Voir tout