s.

bdellium;
cf. Ամեթոս;
cf. Կարկեհան.

s.

ՍՈՒՏԱԿՆ կամ ՍՈՒՏԱԿ. ἅνθραξ carbunculus. որ եւ bdellium. ըստ եբր. պտօլախ. Քար պատուական. որ եւ կԱՐԿԵՀԱՆ. ԿԱՅԾ.

Անդ է սուտակն, եւ ակն դահական. (Ծն. ՟Բ. 12։)

Սուտակի եւ ական գահանակի նմանեցոյց։ Կարդն երկրորդ սուտակ, եւ շափիղայ։ Գծագրեալ է ի սուտակին յուդա ... գոյն սուտակին հրագոյն. (Փիլ. այլաբ.։)

Սուտակն կարեհանն է, յականցն գիրքն կայծ ասի. (Վրդն. ծն.։)

Մերթ՝ որպէս Ամեթովս.

Գոճազմ եւ ակատ եւ սուտակ։ Սուտակ եւ գոճազմ եւ ակատ. (Ել. ՟Ի՟Ը. 19։ ՟Լ՟Թ. 12։)