vn.

to run swiftly, speedily, to dash, to rush or fall upon, to dart, to gallop, to rush down or headlong.

չ.

ՍՈՒՐԱՄ կամ ՍՈՒՐՀԱՄ. τρέχω curro. Սուր եւ արագ լինել յընթացս՝ որպէս սուրհանդակ. սրանալ. վազս առնուլ. յարձակիլ. դիմել. (լծ. թ. սիւրսալ էթմէք .... եւ լտ. քու՛ռռռօ. յն. թռէ՛խօ ).

Յորժամ ընդ արեւելս ընթանան, չէ ինչ արգել՝ թէ ընդ արեւմուտ ոչ արշաւիցին. եւ յորժամ ընդ հիւսիսի վարգին, չէ ինչ արգել՝ թէ ընդ հարաւ ոչ սուրայցեն. (Եզնիկ.։)

Ցանեւցիր յանդուգն յարձակմամբ ընդ երեսս երկրին սուրալով. (Խոր. ՟Ա. 10։)

Զօրէն քաջ սուրհանդակաց յառաջագոյն սուրհալով. (Փիլ. լիւս.։ 77)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացայ, ացի

Voix Active

Indicatif
Présent
ես սուրամ
դու սուրաս
նա սուրայ
մեք սուրամք
դուք սուրայք
նոքա սուրան
Imparfait
ես սուրայի
դու սուրայիր
նա սուրայր
մեք սուրայաք
դուք սուրայիք
նոքա սուրային
Aoriste
ես սուրացի
դու սուրացեր
նա սուրաց
մեք սուրացաք
դուք սուրացէք
նոքա սուրացին
Subjonctif
Présent
ես սուրայցեմ
դու սուրայցես
նա սուրայցէ
մեք սուրայցեմք
դուք սուրայցէք
նոքա սուրայցեն
Aoriste
ես սուրացից
դու սուրասցես
նա սուրասցէ
մեք սուրասցուք
դուք սուրասջիք
նոքա սուրասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ սուրար
դուք մի՛ սուրայք
Impératif
դու սուրա՛
դուք սուրացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու սուրասջի՛ր
դուք սուրասջի՛ք