adj.

black and white, grey.

adj.

ՍՊԻՏԱԿԱԽԱՌՆ ՍՊԻՏԱԿԱԽԱՌՆԵԱԼ. Խառն ընդ սպիտակի. խառնեալ սպիտակութեամբ. ալեխառն. ճերմակ ընկած, ճերմկիլ սկսած.

Զծաւի մորուսն սպիտակախառնեալ՝ ոսկէփունջ յօրինեալ գործէր. (Հ. ապր. ՟Ժ՟Է.։)