s. chem.

dealbation, whitening, bleaching, blanching.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif սպիտակացումն սպիտակացմունք
accusatif սպիտակացումն սպիտակացմունս
génitif սպիտակացման սպիտակացմանց
locatif սպիտակացման սպիտակացմունս
datif սպիտակացման սպիտակացմանց
ablatif սպիտակացմանէ սպիտակացմանց
instrumental սպիտակացմամբ սպիտակացմամբք