adj.

white;

s.

white, white lead, ceruse;
silver coin;
— մարգարտեայ, pearl-powder;
— զինկի, zinc-white, oxide of zinc;
ի —ս, dressed in white;
— առնել, to whiten.

adj.

λευκός albus. եբր. լապան. ἕκλευκος dealbatus λάμπων nitens. վր. սպէտակի. պ. իսփիտ, իսֆիյտ, սիֆիյտ, սիփիտ, սիբիտաղ. եւ ըստ Հին բռ.

Սպիտ, սպիտակ։ Գոյն լուսաւոր եւ պայծառ՝ որպէս ձեան, շուշանի, կաթին, կրոյ, արծաթոյ, եւ այլն, հակակայ սեւի կամ թխոյ՝ այլ եւ այլ աստիճանաւ. ճերմակ, ճերմկեկ, յստակ, (յորմէ) ստակ.

Զայն՝ որ բաղդատական է աչաց՝ սպիտակ, եւ զներհակ նորին սեաւ. (Պղատ. տիմ.։)

Եղեւ սպիտակ. եւ երեւէր ի գաւազանսն՝ սպիտակն զոր քերծոյր՝ նկարէն։ Մազ արածին ի սպիտակ դարձեալ իցէ։ Պաղպաջն սպիտակ իցէ։ Մազ սպիտակ։ Եղիցին ձորձք քո սպիտակք։ Հանդերձ նորա սպիտակ իբրեւ զձիւն։ Եւ քան զձիւն սպիտակ եղէց. եւ այլն։

Արծաթ սպիտակ. յն. լաւ. (Ողբ. ՟Դ. 2։)

Հեծեալք յերիվարս ի մէջօրէի եւ սպիտակաց. (Դտ. ՟Ե. 10։)

Սպիտակն է այլ քան զայլ առաւել սպիտակ. (Արիստ. ստորոգ.։)

Ատամունքն հնդկին ուստի՞ իցեն այնչափ սպիտակ. (Եզնիկ.։)

s.

ՍՊԻՏԱԿ. գ. Ներկ սպիտակ եւ սպիտակացուցիչ.

Սնգուրեցաւ յերփնաներկս, եւ լուսաւորեաց զճակատն սպիտակաւ։ Որպէս թէ ասիցէ ոք, թէ գեղեցիկ ի սպիտակէն եւ սնգուրոյն եւ ի ծարրէն երեւի. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։ Ոսկ. ես.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Սպիտակագիր, գրոյ

Սպիտակագոյն

Սպիտակադեղ, ոյ

Սպիտակազգեաց, եցից

Սպիտակազգեստ, ից

Սպիտակաթոյր

Սպիտակաթորմի

Սպիտակալիք

Սպիտակախայտ

Սպիտակախառն

Սպիտակածղի

Սպիտակակիզն

Սպիտակահանդերձ

Սպիտակահեր

Սպիտակաձի

Սպիտակաձիգ ջորիք

Սպիտակամազ

Սպիտակամարմին

Սպիտակամորթ

Սպիտակամօրուս

Voir tout