adv.

falsely, mendaciously.

adv.

ψευδῶς false, falso, mendaciter. Ստութեամբ. սո՛ւտ. պատիր բանիւք. ոչ ըստ ճշմարտութեան.

Ստաբար կարծել ... Առ իրս ստաբար բերեալ։ Ստաբար կարծիքն եղիցի. (Արիստ. առաք. եւ Արիստ. ստորոգ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Արուեստաբար

Խստաբարոյ

Խստաբարոյութիւն, ութեան

Համեստաբար

Հանգստաբար

Նուաստաբար

Որկորստաբար

Պատրաստաբար

Voir tout