s.

riches, opulence.

s.

Ճոխութիւն. մեծութիւն.

Ստացուածութեա՞նն աղագաւ, եթէ անստացուածութեանն. (Ճ. ՟Ժ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ստացուածութիւն ստացուածութիւնք
accusatif ստացուածութիւն ստացուածութիւնս
génitif ստացուածութեան ստացուածութեանց
locatif ստացուածութեան ստացուածութիւնս
datif ստացուածութեան ստացուածութեանց
ablatif ստացուածութենէ ստացուածութեանց
instrumental ստացուածութեամբ ստացուածութեամբք