s.

plasticity, moulding, modelling.

s.

πλαστική ars fingendi, sive statuarii, sculptra. Կազմութիւն. քանդակագործութիւն. արհեստ դրօշելոյ.

Ի ձեռն նկարագրականութեան եւ ստեղծականութեան կերպարանելով տեսիլս (կռոց). (Փիլ. ՟ժ. բան.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ստեղծականութիւն ստեղծականութիւնք
accusatif ստեղծականութիւն ստեղծականութիւնս
génitif ստեղծականութեան ստեղծականութեանց
locatif ստեղծականութեան ստեղծականութիւնս
datif ստեղծականութեան ստեղծականութեանց
ablatif ստեղծականութենէ ստեղծականութեանց
instrumental ստեղծականութեամբ ստեղծականութեամբք