ն.

ὐποτίθημι suppono, censeo ὐποβάλλω subjicio. Ենթադրել. առդնել. եւ Ստորադնել. ստորադասել. ներքոյ կամ առաջի արկանել, ուստի եւ Ստորագրեալ՝ ὐποθετικός suppositus ὐποκείμενος subjectus. իբր ստորադրական. եւ առաջիկայ, ենթակայ.

Փոտինոս՝ մա՛րդ ստորադրէ զնա բաժանեալ յաստուծոյ. (Ճ. ՟Գ.։)

Այլ իմն պարտ է զմիտս ամենայն իրօք արտաքոյ քան զզգայականն ստորադրել բնութիւնս։ Ստորադրել ընդ զգայարանօքն զխելապատակն. (Նիւս. բն. եւ Նիւս. կազմ.։)

Ստորադրեալս գոլ ինչ բանս՝ ի ներքոյ արկեալս ամենեցունց գերագունին. (Դիոն. ածայ.։)

Անուն՝ միշտ երկրորդ ստորադրելոյ իրի. ստուերի նման՝ որ զհետ երթայ մարմնոյ. (Փիլ. ՟ժ. բան. յորմէ եւ Երզն. մտթ.) (ուր վրիպակաւ գրի՝ ստորագրութիւն)։