ն.

ՍՏՈՐԱՐԿԱՆԵԼ կամ ՍՏՈՐԱՐԿԵԼ. Որպէս Ի վայր արկանել, հեղուլ.

Դարձեալ զկապար եռացուցեալ, եւ ընդ հագագսն ըստորարկեալ. (Շ. վիպ.։)

Եւ Ի ներքոյ, առընթեր կամ առաջի դնել.

Յարացոյց ասացելոցդ՝ զնոյն բաժանումն ստորարկեսցուք. (Անյաղթ պորփ.։)