va.

to thicken, to enlarge;
to augment, to increase;

phys.

to magnify.

ն.

Տալ ստուաբանալ. թանձրացուցանել. զօրացուցանել. ծանրացուցանել. մենծցընել.

Եւ ոչ ուղխք զգետն ստուարացուցին։ Զիւր գունդն ստուարացոյց. (Խոր. ՟Բ. 12։ Եղիշ. ՟Գ։)

Սովոր են գիրք ստուարացունել զիրս (սպառնալեաց). եւ յորժամ խնդութեան իրք իցեն, դարձեալ զայն ստուարացուցանէ. (Կիւրղ. թագ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ստուարացուցանեմ
դու ստուարացուցանես
նա ստուարացուցանէ
մեք ստուարացուցանեմք
դուք ստուարացուցանէք
նոքա ստուարացուցանեն
Imparfait
ես ստուարացուցանեի
դու ստուարացուցանեիր
նա ստուարացուցանէր
մեք ստուարացուցանեաք
դուք ստուարացուցանեիք
նոքա ստուարացուցանեին
Aoriste
ես ստուարացուցի
դու ստուարացուցեր
նա ստուարացոյց
մեք ստուարացուցաք
դուք ստուարացուցէք
նոքա ստուարացուցին
Subjonctif
Présent
ես ստուարացուցանիցեմ
դու ստուարացուցանիցես
նա ստուարացուցանիցէ
մեք ստուարացուցանիցեմք
դուք ստուարացուցանիցէք
նոքա ստուարացուցանիցեն
Aoriste
ես ստուարացուցից
դու ստուարացուսցես
նա ստուարացուսցէ
մեք ստուարացուսցուք
դուք ստուարացուսցջիք
նոքա ստուարացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ստուարացուցաներ
դուք մի՛ ստուարացուցանէք
Impératif
դու ստուարացո՛
դուք ստուարացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ստուարացուցանիջիր
դուք ստուարացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ստուարացուսջի՛ր
դուք ստուարացուսջի՛ք