s.

sharp-sightedness;

fig.

keenness of vision.

s.

Ստոյգ տեսութիւն, սրատեսութիւն.

Աչաց քոց յատակատեսութիւն եւ ստուգատեսութիւն՝ որ յիս, ընդոստուցին զնիս. (Նար. երգ.։ 2)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ստուգատեսութիւն ստուգատեսութիւնք
accusatif ստուգատեսութիւն ստուգատեսութիւնս
génitif ստուգատեսութեան ստուգատեսութեանց
locatif ստուգատեսութեան ստուգատեսութիւնս
datif ստուգատեսութեան ստուգատեսութեանց
ablatif ստուգատեսութենէ ստուգատեսութեանց
instrumental ստուգատեսութեամբ ստուգատեսութեամբք