s.

sketch, draught, outline;
draughtsman, pattern-drawer.

adj. s.

σκιαγράφος umbrae descriptor, aliquid adumbrans. Գծագրօղ եւ նկարագրօղ զնմանութիւն ինչ ստուերակերպ.

Ստուերագրացն անպտուղ աշխատութիւն. (Իմ. ՟Ժ՟Ե. 4։)

Ստուերագիր նկարիչքն զպատկերս թագաւորաց նախ յոտիցն ձեռնարկեն. (Մամբր.։)

Ստուերագիրն սողոմոն նկարագրէր զայգիսն ի պարարտ երկիրն բելմաւոն. (Վրդն. երգ.։)

adj.

ՍՏՈՒԵՐԱԳԻՐ. ա. σκιαγραφικός adumbratus, fictus. Գծագրեալ ստուերաբար.

Ի ստուերագիր (կամ ստորագիր) տառն մովսեսի՝ անդրանիկ որդի իսրայէլի. (Նար. առաք.։)

Առաջինքն ամենայն՝ ստուերագիր նկարագրութիւն էր՝ մինչ ի գալ ճշմարտութեանն. (Շ. բարձր.։)

Ի հմտութիւն ածեալ նոցուն ստուերագիր առասպելապատում մատենիցն. (Յհ. իմ. պաւլ.։)

s.

ՍՏՈՒԵՐԱԳԻՐ. գ. σκιαγράφημα delineatio, adumbratio. Ստուերագրութիւն. պատկեր. ստուեր. նմանութիւն. ուրուական նախագիծ օրինակ.

Ի ստուերագիրսն՝ որ սպիտակագրովն եւ սեւագրովն որ ինչ գրէ ոք, մարդ կոչի. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 13։)

Ապա առեալ ի ձեռս զերանգս գեղոցն՝ նորոգէ զստուերագիրն նոքօք. որք թէպէտեւ զստուերագիրն ծածկեն յաչաց, սակայն զորպիսութիւն՝ ինքեանց գեղեցկութեամբն երեւեցուցանեն. (Շ. յկ. ՟Ի՟Է։)

Զմահն եւ զյարութիւնն իբրեւ ստուերագրօք յայտնէ. (Արշ.։)

Որպէս եւ որ ասի (Յկ. ՟Ա. 17.)

Շրջելոյ ստուեր, ի Կոչ. ՟Ե. դնի՝ ստուերագիր։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անստուերագիր

Voir tout