va.

to reduce to slavery, to enslave, to enthrall.

ն.

δουλόω in servitutem redigo. Ստրուկ կացուցանել. ծառայեցուցանել.

Ծանրացուցանէ զհարկսն, ստրկացուցանէ զգաւառն։ Ո՛չ զանձնիշխան կամսն ստրկացուցանէ մարմնոյն. (Լմբ. առակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ստրկացուցանեմ
դու ստրկացուցանես
նա ստրկացուցանէ
մեք ստրկացուցանեմք
դուք ստրկացուցանէք
նոքա ստրկացուցանեն
Imparfait
ես ստրկացուցանեի
դու ստրկացուցանեիր
նա ստրկացուցանէր
մեք ստրկացուցանեաք
դուք ստրկացուցանեիք
նոքա ստրկացուցանեին
Aoriste
ես ստրկացուցի
դու ստրկացուցեր
նա ստրկացոյց
մեք ստրկացուցաք
դուք ստրկացուցէք
նոքա ստրկացուցին
Subjonctif
Présent
ես ստրկացուցանիցեմ
դու ստրկացուցանիցես
նա ստրկացուցանիցէ
մեք ստրկացուցանիցեմք
դուք ստրկացուցանիցէք
նոքա ստրկացուցանիցեն
Aoriste
ես ստրկացուցից
դու ստրկացուսցես
նա ստրկացուսցէ
մեք ստրկացուսցուք
դուք ստրկացուսցջիք
նոքա ստրկացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ստրկացուցաներ
դուք մի՛ ստրկացուցանէք
Impératif
դու ստրկացո՛
դուք ստրկացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ստրկացուցանիջիր
դուք ստրկացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ստրկացուսջի՛ր
դուք ստրկացուսջի՛ք