vn.

to repent, to regret, to rue, to be seized with repentance, touched with contrition.

չ.

κατανύσσομαι, εὑθυμέομαι compungor, aegre fero μετανοέω poenitet me πτυούμαι, διακείμαι consternor, haereo եւ այլն. (Արմատն է Ստերջ. եւ Զեղջ) Զղջանալ կսկծանօք սրտի յետոյ ուրեմն. զկծիլ ապաշաւանօք. մորմոքիլ. ընդ անձին ոգորիլ. ակնկորել. յետս կասիլ, խորշիլ. զղջալ, ցաւիլ, սիրտը էրիլ՝ խշխշալ, ետ քաշուիլ.

Ստրջացաւ աստուած, զի արար զմարդն։ Ստրջացաւ իսահակ։ Ստրջացաւ յերեսաց տեառն, կամ իմոց. (Ծն. ՟Զ. 7։ ՟Ի՟Բ. 38։ ՟Լ՟Դ. 7։ Ղեւտ. ՟Ժ. 4։ ՟Գ. Թագ. ՟Ի՟Ա. 27. 19։)

Ասորին՝ զածն զմտաւ, ստրաջացաւ ասէ. որպէս թէ ինք յինքն խորհուրդ ինչ կալաւ. (Կիւրղ. ծն.։)

Ստրջանալ աստուծոյ՝ ահագին զգուշութեան նշանակ է. (Ագաթ.։)

Ով ոք գայթագղեցաւ, եւ ոչ ստրջացաւ. (Նար. ՟Ի՟Թ։)

Ստրջացի՛ր գոնէ անագան ի չարեացդ։ Զայլ յանցաւորս գովէ, որք ստրջացան ի վերայ մեղացն. (Լմբ. համբ. եւ Լմբ. տնտես.։)

Ուսի՛ր որպէս վասն անհնարին մեղաց ստրջանալ (ի վերայ նախանձու), եւ ապաշխարել. եւ եթէ այնպէս ստրջանայցես, վաղվաղակի զերծանիցիս յախտէն. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 15։)

Փոքր ինչ ստրջայցեն (կամ ստրջանայցեն) յանձինս։ Ստրջացաւ իմն, այլ ոչ կատարելապէս գայր ի ճշմարտութիւնն. (Նանայ.։)

Լուեալ զմահ կնոջն՝ ստրջացաւ (այսինքն լուծաւ մորմոքելով). (Մամիկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ստրջանամ
դու ստրջանաս
նա ստրջանայ
մեք ստրջանամք
դուք ստրջանայք
նոքա ստրջանան
Imparfait
ես ստրջանայի
դու ստրջանայիր
նա ստրջանայր
մեք ստրջանայաք
դուք ստրջանայիք
նոքա ստրջանային
Aoriste
ես ստրջացայ
դու ստրջացար
նա ստրջացաւ
մեք ստրջացաք
դուք ստրջացայք
նոքա ստրջացան
Subjonctif
Présent
ես ստրջանայցեմ
դու ստրջանայցես
նա ստրջանայցէ
մեք ստրջանայցեմք
դուք ստրջանայցէք
նոքա ստրջանայցեն
Aoriste
ես ստրջացայց
դու ստրջասցիս
նա ստրջասցի
մեք ստրջասցուք
դուք ստրջասջիք
նոքա ստրջասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ստրջանար
դուք մի՛ ստրջանայք
Impératif
դու ստրջացի՛ր
դուք ստրջացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ստրջասջի՛ր
դուք ստրջասջի՛ք