vn.

to desire earnestly, to long for, to sigh after.

չ.

ՍՐԱԼ. Բայ անյայտ. որ կա՛մ է Սրանալ, յարձակիլ. եւ կամ Սուր տեսութեամբ ցանկալեաց նեղիլ առ չլինելոյ ձեռնհաս.

Թէպէտ եւ տեսանել աչօք տեսանիցեն (զհացն), սակայն առ սրալն ոչ երբէք յագեսցին. յն. տեսութեամբ չարչարիլ՝ ոչ երբէք յագեալք. (Ոսկ. ես.)

յորմէ եւ Գէ. ես.

Տեսանեն աչօք, եւ առ սրալն ոչ յագին. ա՛յլ ձ. առ զաղատալն. լս. զաղաւ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անօսրամասն

Անօսրամարմին

Մսրամուտ

Սրամահ առնեմ

Սրամահ լինիմ

Սրամերկ

Սրամէտ

Սրամիտ

Սրամխիմ

Սրամտութիւն, ութեան

Voir tout