ՍՐԱՅՈՐԴՈՐ ԼԻՆԵԼ. Կարի յոյժ յորդորիլ.

Յառաջնումն նուագին զոմանս հարկանէր, ե՛ւս առաւել սրայորդոր լինելով, զի ծանեաւ զտէր՝ թէ ընդ նմա է. (Կաղանկտ.) (նոյն է՝ եթէ ընթերցցիս, սրտայորդոր։