s.

holy-mindedness.

s.

Սրբութիւն մտաց՝ սրտի՝ հոգւոյ.

Եղիցի գնալ ձեզ աստուածապաշտութեամբ եւ նազելի սրբամտութեամբ. (Յհ. կթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif սրբամտութիւն սրբամտութիւնք
accusatif սրբամտութիւն սրբամտութիւնս
génitif սրբամտութեան սրբամտութեանց
locatif սրբամտութեան սրբամտութիւնս
datif սրբամտութեան սրբամտութեանց
ablatif սրբամտութենէ սրբամտութեանց
instrumental սրբամտութեամբ սրբամտութեամբք