adj.

very desirous, anxious, longing for, amorous;
— առնել, to make one's mouth water;
to inflame with desire, to enamor.

adj.

Կարօտագին. անձկալից. խանդակաթ. կաթոգնեալ. cf. Սրտաթափ.

Կեանք տնանկի սրտակաթ. (Սիր. ՟Լ՟Ը. 20։)

Սրտակաթ արարեր. (սիրտ ի մեզ եգեր, եւ ի սրտէ քումմէ կաթեաց ի մեզ. Վրդն. երգ.։)