s.

bantering, jeering, mocking.

s.

Հանելն գրգռելն զսիրտ. զկծեցուցանելն. երգիծանք.

Յովբ ոչ կարաց համբերել սրտահանութեան բարեկամացն. (Ոսկ. ես.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif սրտահանութիւն սրտահանութիւնք
accusatif սրտահանութիւն սրտահանութիւնս
génitif սրտահանութեան սրտահանութեանց
locatif սրտահանութեան սրտահանութիւնս
datif սրտահանութեան սրտահանութեանց
ablatif սրտահանութենէ սրտահանութեանց
instrumental սրտահանութեամբ սրտահանութեամբք