vn.

to take heart or courage, to be inspirited.

չ.

καρδιόομαι corde donor. Սիրտ եւ ոգի առնուլ. քաջալերիլ. զուարթանալ.

Հայելով ի սա բարեկամք փեսային՝ սրտացան. (Նիւս. երգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես սրտանամ
դու սրտանաս
նա սրտանայ
մեք սրտանամք
դուք սրտանայք
նոքա սրտանան
Imparfait
ես սրտանայի
դու սրտանայիր
նա սրտանայր
մեք սրտանայաք
դուք սրտանայիք
նոքա սրտանային
Aoriste
ես սրտացայ
դու սրտացար
նա սրտացաւ
մեք սրտացաք
դուք սրտացայք
նոքա սրտացան
Subjonctif
Présent
ես սրտանայցեմ
դու սրտանայցես
նա սրտանայցէ
մեք սրտանայցեմք
դուք սրտանայցէք
նոքա սրտանայցեն
Aoriste
ես սրտացայց
դու սրտասցիս
նա սրտասցի
մեք սրտասցուք
դուք սրտասջիք
նոքա սրտասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ սրտանար
դուք մի՛ սրտանայք
Impératif
դու սրտացի՛ր
դուք սրտացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու սրտասջի՛ր
դուք սրտասջի՛ք