adj.

knowing the thoughts of the heart.

adj.

Որպէս Սրտագէտ.

Ասաց սրտատեսն՝ սատանայի. (Վրդն. աւետար.։)

Եւ որպէս Սրտակաթ. անձկացօղ.

Ասէր մեզ, թէ թագաւորելոց եմ, զայն որում ամենայն սրտատեսքն ըղձան. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Թ։)