adj.

palpitating, trembling for;
desirous, longing for.

adj. adv.

Որոյ սիրտն տրոփէ, թնդայ, կամ տռփայ. եւ Անձկանօք.

Փափաքեցի սըրտատըրոփ (կամ սրտատրոփ), ես որ բնաւից բարեաց անփոփ. (Շ. յիշ. սողոմ.։)