adj.

heart-sick;
compassionate, sorry, afflicted.

adj.

Ունօղ զցաւ սրտի՝ առ խօթութեան կամ կարեկցութեան. ցաւագար, եւ ցաւակից.

Էր ոմն ծեր սրտացաւ ի սենեակսն. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Ա։)

Պօղոսի աղեկիզեալ եւ սրտացաւ եւ միշտ դողացեալ անձինն ի վերայ բազմութեան որդւոցն. (Վրդն. քրզ.։)

Սրտացաւ ծառայքդ զգլուխդ (տեառն ձերոյ) առեալ փախչիք. (Մամիկ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Սրտացաւութիւն, ութեան

Voir tout