s.

thaumaturgus, wonder-worker;

adj.

miraculous, prodigious, wonderful.

adj.

θαυματουργός qui miracula edit. Որ գործէ կամ առնէ սքանչելիս. սքանչելարար. հրաշագործ. նշանագործ.

Սքանչելագործ աստուած։ Սուրբ աստուած՝ հզօր եւ սքանչելագործ։ Աստուած մեծ՝ հզօր եւ սքանչելագործ. (Շար.։ Ժմ.։)

Ե՞ն յաշխարհի արք սուրբք եւ սքանչելագործք։ Սրբոյն գրիգորի սքանչելագործի։ Սրբոյն նիկողայոսի սքանչելագործ հայրապետի. (եւ այլն. Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։ ՃՃ.։ Հ։ Տօնաց.։)

Եւ θαυμάσιος, θαυμαστός mirus, mirificus, mirandus. Զարմանագործ. սքանչացուցիչ. սքանչելի.

Սքանչելագործ վայելչութիւն, կամ վարդապետութիւն, վճարմունք (գործոց). (Վեցօր. ՟Գ։ Յհ. կթ.։ Պիտ.։)

Սքանչելագործ է տեսանիլ եւ իմանիլ. (Փիլ. քհ. ՟Զ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Սքանչելագործեմ, եցի

Սքանչելագործութիւն, ութեան

Voir tout