s.

excellence.

s.

Սքանչելի գոլն յոր եւ է կարգի. լաւութիւն. շքեղութիւն. մեծութիւն. սքանչելի վիճակ. առիթ սքանչանաց. եւ Սքանչացումն.

Տեսիլ սքանչելութեան գունոյ նորա. (Փարպ։)

Առ հրաշիցն սքանչելութիւն։ Կերպարանին սքանչելութիւն. (Նար. ԺԵ. ՀԵ։)

Յագեսցին լուսոյն սքանչելութեամբ։ Առ սքանչելութեան հուր՝ երեւեալ ըստ մասանց մասանց հոգւոյն սրբոյ. (Ագաթ։)

Սքանչելութիւն տեղեկութեան։ Սքանչելութիւն վարուց. (Եւս. պտմ. Ե. 30։)

Օտար սքանչելութեամբ երկնի եւ երկրի յընթրիս դղորդեցուցեր։ Ինքն յինքեան առնու ի միտ սքանչելութեամբ։ Եւ եղեւ սքանչելութիւն մեծ. (Ոսկ. ղկ։ Վրք հց. Բ. ԺԵ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif սքանչելութիւն սքանչելութիւնք
accusatif սքանչելութիւն սքանչելութիւնս
génitif սքանչելութեան սքանչելութեանց
locatif սքանչելութեան սքանչելութիւնս
datif սքանչելութեան սքանչելութեանց
ablatif սքանչելութենէ սքանչելութեանց
instrumental սքանչելութեամբ սքանչելութեամբք