s.

the ceremony of giving or taking the habit or the veil.

s.

Օրհնութիւն արկանելոյ կամ զգեցուցանելոյ զսքեմ.

Իսկ սքեմարկէքն՝ թէոդորոսի եպիսկոպոսի է արարեալ սիդարէ պամփիլացւոց քաղաքին. (Ոսկիփոր։)