adj.

containing the number sixty.

adj.

Ունօղ՝ պարունակօղ զթիւն վաթսուն.

Տայր պտուղ, էր որ հարիւրաւոր, եւ էր որ վաթսնաւոր, եւ էր որ երեսնաւոր. (Մտթ. ՟Ժ՟Գ. 8. (յն. վաթսուն. լտ. վաթսներորդ կամ վաթսնեակ)։)

Բնաւորեցին ի հարիւրաւորն վկայական մահուամբ, եւ ի վաթսնաւորն ճգնօղ տեսութեամբ, եւ յերեսնաւորն ուղիղ քաղաքավարութեամբ. (Մխ. դտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վաթսնաւոր վաթսնաւորք
accusatif վաթսնաւոր վաթսնաւորս
génitif վաթսնաւորի վաթսնաւորաց
locatif վաթսնաւորի վաթսնաւորս
datif վաթսնաւորի վաթսնաւորաց
ablatif վաթսնաւորէ վաթսնաւորաց
instrumental վաթսնաւորաւ վաթսնաւորաւք