s.

three score.

adj. s.

Վաթսուն. վաթսներորդ թիւն.

Վաթսնեակն չափ է։ Ըստ որում բանի ի միակսն ունի վեցեակն, զայսօրինակ ի տասնեակսն վաթսնեակն։ Ի վաթսնեկին կատարեալ այրն։ Վաթսնեակն ազգակից է վեցեկին. (Փիլ. լին. ՟Գ. 164։)

Երիս վաթսնեակս՝ հաց կշռելով ուտէր, եւ զջուրն չափով ըմպէր. (Տօնակ.։)