adj.

sixty.

adj.

ἐξήκοντα sexaginta. Վեցիցս տասն. տասամբք աւելի քան զյիսուն.

Էր ամաց վաթսնից։ Խոյք վաթսուն, նոխազք վաթսուն։ Ի վաթսուն կանգնոց։ Բարձրութիւն նորա վաթսուն կանգուն, եւ այլն։