adv.

quickly, very fast, swiftly, rapidly.

adv.

ἔως τάχους usque ad velocitatem, velociter. Կարի վաղ. վաղվաղակի. փյթ ընդ փոյթ, փութով, արագ, ճեպով.

Վաղվաղ ընթանան պատգամք նորա. (Սղ. ՟Ճ՟Խ՟Է. 5։)

Յղեցին վասն վաղվաղ գալոյ։ Վաղվաղ նախ վաղուրեմն իրազգած լեալ։ Լինի առ նա ձայն վաղվաղ. (Բուզ. ՟Դ. 8։ Յհ. կթ.։ Վրդն. ծն.։)

Մակբայք՝ են պարզք, վաղ, նախ. եւ ջոկադիրք են, վաղվաղ, նախավաղ. (Թր. քեր.։)

Վաղվաղ շոյտ շտապ փութացէ՛ք. (Գանձ.։)

adj.

Կամ ա. որպէս Վաղափուլ. խախուտ.

զի իբրեւ վկայութիւնքն հին ի ներքս ոչ իցեն, տկար եւ վաղվաղ երեւեցուսցէ զհաւատս եկեղեցւոյ. (Կոչ. ՟Զ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Վաղվաղակի

Վաղվաղատես

Վաղվաղաւոր

Վաղվաղեմ, եցի

Վաղվաղընկէց

Վաղվաղկոտ

Վաղվաղուկ

Վաղվաղուն

Voir tout