s.

sabre, cutlass, hanger;
cf. Սակր.

cf. ՎԱՂԱԿԱՒՈՐ. եւ ՍԱԿՐ.

Եհար վաղերբ զգլուխն Երուանդայ. (Խոր. ՟Բ. 43։)

Վաղերբք եւ տապարօք եւ նրանօք։ Վաղերբ դիպեցուցեալ ճեղքէր. (Յհ. կթ.։)

Ունէր զվաղր ի ներքոյ բարձիցն իբրեւ զուռն դարբնաց. (Ուռպ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Վաղրաւոր

Voir tout